HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Pályázat

191693

Álláspályázat 2 fő óvodapedagógus munkakör/feladatkör betöltésére

40F396A8-BCD9-48B7-A5B4-F5689255D6EB

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár intézmény intézményvezető munkakörének betöltésére.

Munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:
5 év határozott időtartamra: 2024. október hó 1-től 2029. szeptember hó 30-ig.

A munkavégzés helye:
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, Pest Vármegye, 2730 Albertirsa, Pesti út 85.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Albertirsa Város Önkormányzata, mint munkáltató határozatlan idejű közművelődési szakember munkakörre szóló munkaviszonyt létsít a pályázat nyertesével, aki a vezetői megbízás alapján ellátja a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatait. Az igazgató felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért.
Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közművelődés, kulturális szolgáltatást nyújtó intézményt.
A könyvtár feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

Illetmény és juttatások:

A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonynak minősül, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 4. vagy 9. pontja alapján:
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret vagy
 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképzettség
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • mindkét esetben végzettségének és szakképzettségének, vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat megléte.
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, figyelemmel a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolása,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről
 • a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,
 • amennyiben elvégezte a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot, arról szóló okirat másolata, ha nem, akkor nyilatkozat a tanfolyam két éven belüli elvégzésének vállalásáról, kivéve, ha rendelkezik jogász vagy közgazdász szakképzettséggel,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2024. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas László polgármester nyújt a következő telefonszámon:  53-570-051

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), vagy személyesen, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői titkárságán (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) zárt borítékban van lehetőség benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a „Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázat” megjelölést.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. §-ában meghatározottak alapján, a Képviselő-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 29.

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

 

 

 

betonjarda-keszites-1-1080×675

JÁRDAÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT!

Albertirsa Város Önkormányzata idén ismét lakossági járdaépítési akciót szervez. Az építéshez, felújításhoz az önkormányzat biztosítja a szükséges cementet. Az igénylők feladata a kivitelezés végrehajtása, melyhez igény esetén a hivatal szakmai segítséget nyújt.

Kérjük az érdeklődőket, hogy járdaépítési igényeiket 2024. június 28-án 12.00 óráig írásban küldjék el az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.).

Az igénylésnek tartalmaznia kell a járdaépítés pontos helyét (utca, házszám), az elkészítendő járda hosszát és szélességét, a kérelmező adatait (név, lakcím, telefonszám).

A beérkezett igényekről 2024. július 15-ig születik döntés, melyről az érintettek írásos értesítést kapnak.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok, akik összefogva, hosszabb, egybefüggő járdaszakaszt kívánnak építeni, felújítani.

A járdák elkészítésének határideje 2024. szeptember 30. Bővebb felvilágosítás az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 5. számú irodájában, vagy telefonon, az 53/570-050/77-es mellèken, Tószegi Anikótól kapható.

 

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

1712234643404 (002)

“Legyél krónikás!” pályázati felhívás

Tisztelt Lakótársaim!

Felhívom szíves figyelmüket a Magyar Nemzeti Levéltár két érdekes pályázatára, melyek közül az egyik felnőttek, a másik pedig 10-18 éves diákok részére szól.

Fazekas László
polgármester

 

PALYAZATI-Felhivas-FK-a-honlapra-1200×0-c-default-1200×0-c-default

Ajánlattételi felhívás az Ecsedi László Sportcentrum lelátója és helyiségei felújítására

 

Albertirsa Város Önkormányzata ajánlati felhívást tesz közzé az albertirsai Ecsedi László Sportcentrum lelátója és helyiségei felújítására

Ajánlattételi határidő: 2024. április 17. 14:00 óra 

Az ajánlatokat zárt borítékban, postai úton, Albertirsa Város Önkormányzata címére (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.), vagy személyesen az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Iktatócsoportjánál lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat az Ecsedi László Sportcentrum lelátója és helyiségei felújítására”. Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!”

 

Fazekas László
polgármester

 

785-1

Pályázati felhívás strand büfé üzemeltetésére

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező strandfürdő (Albertirsa 6314/11/A hrsz) területén elhelyezkedő büfé (5-ös büfé) bérbeadására, üzemeltetésére.

A részletes felhívás és dokumentáció az érdeklődők számára átvehető, hivatali időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, illetve elektronikus úton a jegyzo@albertirsa.hu e-mail címen.

A pályázat benyújtási határideje: 2024.április 16. 15 óra. 

images

Pályázati kiírás – 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) értelmében pályázati eljárást hirdet az Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 93/2024.(III.25) számú határozata alapján.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertira, Irsay K. u. 2.

A pályázat célja: Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt

A pályázati fordulók száma: 1

Pályázat címe: Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

A pályázat tárgya: Albertirsa, 2514/12 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelésű ágú, 9.731 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan.

Övezeti besorolás (a hatályos helyi építési szabályozási terv alapján): Gksz-2.

Beépítetlen terület. Az ingatlan közművesítetlen – a környezet összközműves. A gáz, a villany és a víz- és csatornaközmű az utcában kb. 110 méterre elérhető.

A telek átlagos állapotú építési telek.

Az ingatlan minimális vételára: 95.900.000 Ft + Áfa.

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban, személyesen biztosítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat címét, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 2 eredeti példányban hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. április 22, 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 30 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 5. irodája, előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: az egyösszegű legmagasabb anyagi ellenszolgáltatást biztosító ajánlat kerül kiválasztásra.

 

Egyéb szabályok

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

PALYAZATI

Pályázati kiírás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 92/2024.(III.27.) számú határozata alapján.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay K. u. 2.

A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt

A pályázati fordulók száma: 1

A pályázat tárgya:

Albertirsa, Thököly u. 37. szám alatti, 2464/1 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 876 m2 területű, 1/1 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítése.

Övezeti besorolás (a hatályos helyi építési szabályozási terv alapján): Lf2 – falusias lakóterület.

Az ingatlanra a közművek nincsenek bevezetve. Gáz-, elektromos-, víz- és csatornaközmű az utcában elérhető. Az ingatlan átlagos állapotú, építésre alkalmas telek.

A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

Az ingatlan minimális vételára: 11.000.000 Ft + Áfa.

Az ingatlan részletes ismertetését a kiíró szerv az ajánlattevők részére előre egyeztetett időpontban, személyesen biztosítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban az “Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.” címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat tárgyát, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 1 eredeti példányban, hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. április 22, 12:00 óra.

Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték Címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 60 naptári nap.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 5. irodája, előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: a pályázatok elbírálásánál elsődleges szempont a vételár nagysága.

 

Egyéb szabályok:

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőkkel pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben kell kiegyenlítenie.

Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni.

A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

Az ajánlat kötelező melléklete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átláthatósági nyilatkozat.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

 

 

f58cadb7dd7345b2a7ea735a3657ae76

HÁZI KOMPOSZTÁLÁS – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájékoztatom lakótársaimat, hogy Albertirsa Város Önkormányzata, a levegő tisztaságának védelme, a zöldhulladék környezetbarát kezelése – ennek megfelelően a nyílt téri égetésének visszaszorítása – érdekében 2024. évben is a házi komposztálás népszerűsítését és elterjesztését helyezi előtérbe.

Az Önkormányzat a településen lakók részére idén ismét házi komposztálási programot indít. A programban bárki részt vehet, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel és kedvet érez a komposztáláshoz. Az akcióban résztvevőknek az Önkormányzat ingyenesen 1 db komposztáló ládát ad át használatra, együttműködési megállapodás keretében.

A jelentkezés feltételei:

 • bejelentett állandó lakóhely,
 • annak vállalása, hogy a jelentkező az átadott komposztáló eszközt rendeltetésszerűen használja 3 évig (az együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat ellenőrizheti a rendeltetésszerű használatot).

A házi komposztálási programra jelentkezésre a pályázati adatlap letölthető városunk honlapjáról (www.albertirsa.hu), vagy a hivatalban átvehető. A pályázatok beadási határideje: 2024. április 17. 16:00. Az Önkormányzat a költségvetésben meghatározott összegig tudja biztosítani a komposztáló ládák beszerzését. A pályázatok beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.

Közreműködésüket előre is köszönöm!

Fazekas László
polgármester

 

palyazat-160609

Pályázati felhívás

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 51/2024. (II.29.) számú határozata alapján, pályázatot hirdet civil szervezetek, magánszemélyek részére, 2024. évi működésük, közhasznú tevékenységük, programjaik, rendezvényeik támogatására.

Pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

 • egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
 • gyermekek táboroztatása,
 • közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
 • kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
 • természeti és épített környezet védelme, megóvása,
 • közrend- és vagyonvédelem erősítése,
 • szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
 • önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
 • civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
 • kiadványok készítése.

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. április 2. 12.00 óra


Albertirsa Város Önkormányzata

#thegov_button_66741c9c482ec { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_66741c9c482ec:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_66741c9c482ec { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_66741c9c482ec:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }