HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Kiemelt hírek

Kiegészítő tájékoztatás a többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatban

 

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium által kiadott tájékoztatók alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtjuk.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL törvény V. fejezetében szabályozott hatósági bizonyítvány bizonyító közokirat.

A hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a jegyző állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos településrendezési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás meghatározásnak. Az OTÉK 105. §-ának valamennyi bekezdésében írtakat, valamint az I. melléklet 95. pontja szerinti „önálló rendeltetési egység” definícióját is figyelembe kell venni. Minden rendeltetési egységnek meg felelnie az OTÉK előírásainak, mind a funkcionalitás, mint a méretnagyságok tekintetében. Nem lehetnek közös használatúak a lakáshoz szükséges helyiségek (pl. konyha, fürdő), ahogy a meghatározott mérethatároknak is meg kell felelni. (A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.)

Nem önálló rendeltetési egység az az épületrész (pl. beépített tetőtéri rész), ha annak megközelítése (pl. lépcső) nem az épületen belüli közös közlekedőből vagy a szabadból indul, hanem egy lakás egy helyiségéből – pl. nappalijából -, hiába elégíti ki a két épületrész az OTÉK lakásra vonatkozó előírásait. Ebben az esetben nem érvényesül az önálló rendeltetési egység OTÉK fogalma. A közös közlekedő: az a közlekedő, ahonnan a lakások nyílnak (ha egy lakáson belül két fürdő, WC, konyha stb. van, attól még nem lesz az egy lakásból kettő).

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki!

Albertirsa, 2022. szeptember 30.

 

Kovács Zoltánné dr.

jegyző

Barnakőszén igényfelmérés

A Kormány az önkormányzatok közreműködését kéri a lakosság téli fűtéséhez szükséges barnakőszén igényének előzetes felméréséhez.
A felmérés arra terjed ki, hogy rendelkeznek-e a településen élők barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, továbbá
– nyilatkozni kell a 2022/2023. évi fűtési szezonban várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségéről (mázsában kifejezve).

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, akinek bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,
egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igénylésbejelentésekből származó adatok kezelése, rögzítése a felületen:
az adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartására érdekében az érintettek az igénybejelentés során hozzájáruljanak személyes adatainak önkormányzat általi kezeléséhez, az igényelt barnakőszén mennyiségéről összesítő lista készül, mely a háztartások számát és a barnakőszén mennyiségét tartalmazza.


Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kérem, hogy a mellékelt adatvédelmi tájékoztatót és igénylést kitöltve megküldeni szíveskedjen
kereszteny.aniko@albertirsa.hu e-mail címre, vagy papír alapon a Közös Önkormányzati Hivatalba 2022. szeptember 28-án 12.00 óráig

Fazekas László
polgármester

Többgenerációs kedvezmény

Tisztelt Ügyfeleink!

 Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzője által, az ingatlan rendeltetési egységek számáról kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található

(lakás: olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé:

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
  5. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.

(családi fogyasztói közösség: ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található.)

A kérelem elbírálásának határideje 8 nap. A hatósági bizonyítvány kiállítása helyszíni szemle alapján történik.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez, és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem kérhető az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, valamint letölthető Albertirsa Város Önkormányzat www.albertirsa.hu honlapjáról.

A kitöltött kérelem benyújtható személyesen, ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodáján vagy elhelyezhető a Hivatal (2730. Albertirsa, Irsay K. u.2.) épülete előtti postaládában, illetve elektronikus úton a muszak@albertirsa.hu e-mail címre, vagy hivatali kapun keresztül (KRID azonosító: ALBERTIRSA 303076172).

 

Pályázati felhívás gépjármű adás-vételére

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2022.(VIII.25.) határozatában foglaltak alapján nyílt pályázat útján értékesíti az Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő LOZ-901 forgalmi rendszámú Ford Transit Kombi típusú személyszállító gépjárművet.
A részletes pályázati felhívás és ajánlati lap az alábbi linken megtekinthető és letölthető: https://albertirsa.hu/onkormanyzati-palyazatok/

Pályázati kiírás síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátására

Albertirsa Város Önkormányzata a Képviselő-testület 195/2022.(VIII.25.) határozatában foglaltak alapján pályázatot hirdet nyílt eljárásban, síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátására, a 2022/2023. évi téli időszakra, 2022. december 1-től – 2023. február 28-ig.

A részletes pályázati kiírás és a vállalkozási szerződés tervezete az alábbi linken megtekinthető és letölthető: https://albertirsa.hu/onkormanyzati-palyazatok/

Értesítés tüdőszűrésről

A fenti térítési díj csak postai úton rendezhető. A Tüdőgyógyintézettel és a postával történt egyeztetés alapján a postán rendelkezésre áll a befizetést szolgáló csekk.

MX-M282N_20220820_091720

Megszakítás