HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Oktatás

ISKOLA beiratas

HIRDETMÉNY – Iskolai jelentkezésre, beíratásra

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.), mint a Váci Egyházmegye katolikus iskoláinak fenntartója a 2023/2024-es tanévre történő Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola jelentkezés és beíratás időpontjáról és menetéről tájékoztatja a tisztelt szülőket:

ISKOLA NEVE: Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola
CÍME: 2730 Albertirsa, Köztársaság utca 29.
BEIRATKOZÁS, JELENTKEZÉS IDŐPONT: 2023. április 20-21., 8-16 óráig

HONLAP LINK: www.mnrkai.hu. Az intézményi honlapon a jelentkezési lapok letölthetőek.
(a járványra való tekintettel személyes beiratkozási lehetőségtől eltérő, elektronikus beiratkozás esetén az intézmények tájékoztatni fogják a jelentkezők szüleit)
A benyújtott jelentkezési lap és a beiratkozás adatai alapján a felvételről szóló döntésről 2023. április 30. napjáig kapnak értesítést a szülők.

Selmeczi Zoltán sk.
EKIF főigazgató

ovodai_beirakozas

H I R D E T M É N Y ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Albertirsai Napsugár Óvoda az alábbi időpontokban várja az óvodás korú gyermekeket és szüleiket beiratkozás céljából.

A beiratkozás helyszíne: Albertirsai Napsugár Óvoda, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

A beiratkozás időpontja:

2023. április 24. hétfő, 8-17.00 óra

2023. április 25. kedd, 8-17.00 óra

2023. április 26. szerda, 8-17.00 óra

2023. április 27. csütörtök, 8-17.00 óra

Ezen időpontokban várjuk a 2023. augusztus 31. napjáig harmadik életévüket betöltő gyermekeket, akik még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal és az önkormányzat által fenntartott óvodába szeretnének jelentkezni.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) értelmében: 20. § (1) *  Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) *  A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

a) *  az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,

g) az óvoda felvételi körzetéről

szóló tájékoztatást,

h) *  az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint

i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1b) * 

(1c) *  A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

(1d) *  A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

(2) *  A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

(2a) * 

(2b) * 

(2c) *  A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

(3) *  Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

A 2011. évi CXC. törvény 49.§.(1) bekezdése alapján Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.

A 2011. évi CXC. törvény 72.§.(2) bekezdése szerint:A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát….”

Az Albertirsai Napsugár Óvoda Alapító Okirata szerint nemzetiségi nevelést nem folytat.

Albertirsa Város közigazgatási területén körzethatárok nincsenek.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47. § (1) értelmében: „A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.”

Az Alapító Okirat szerint az Albertirsai Napsugár Óvoda székhelye (2730 Albertirsa, Pesti út 29.) és mindhárom telephelye (Albertirsai Napsugár Óvoda Dózsa György utcai épülete – Mazsola, Albertirsai Napsugár Óvoda Luther utcai épülete – Tündérkert, Albertirsai Napsugár Óvoda Ady Endre utcai épülete – Nyitnikék) integráltan nevel Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján.

Ezen túlmenően az Albertirsai Napsugár Óvoda Ady Endre utcai – Nyitnikék telephelyén nevelünk olyan Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket is, akik fejlesztése az adott Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján, külön, e célra kialakított kislétszámú gyógypedagógiai fejlesztő csoportban valósítható meg.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Ø  a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok

Ø  a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Ø  a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok

Ø  a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Ø  nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélye

 

Az óvodavezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről. Döntéséről a szülőt írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a 2011. évi CXC. törvény 37-38. §. a következő jogorvoslati lehetőséget tartalmazza: a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A 2023/2024. nevelési évre felvett gyermekek szülei számára az első szülői értekezlet 2023. június 12-én, hétfőn 16.00 órakor lesz az Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29. szám alatt.

A nevelési év első napja 2023. szeptember 1., utolsó napja 2024. augusztus 31.

Az újonnan felvett gyermekek érkezése: 2023. szeptember 1. péntektől folyamatosan történik.

 

Albertirsa, 2023. január 13.

 

 

                                                                                   Farkas Péterné sk.

                                                                                     óvodavezető

 

 

1c21e597c9757e9dcdbe802eb15484d6_XL

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2023

FELHÍVÁS

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Albertirsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve kiírta a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot:

  • felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan („A”típusú), valamint
  • felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú).

Részletes pályázati kiírás, illetve egyéb nyomtatványok városunk honlapjáról (www.albertirsa.hu) letölthetők, illetve a Hivatal Titkárságán kérhetők.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 3.

 

Albertirsa Város Önkormányzata

 

Palyazati-kiiras-A-2023(1)

Palyazati-kiiras-B-2023

jovedelemszamitas

advanced-floating-content-close-btn