HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
ovodai_beirakozas

H I R D E T M É N Y ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Albertirsai Napsugár Óvoda az alábbi időpontokban várja az óvodás korú gyermekeket és szüleiket beiratkozás céljából.

A beiratkozás helyszíne: Albertirsai Napsugár Óvoda, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

A beiratkozás időpontja:

2023. április 24. hétfő, 8-17.00 óra

2023. április 25. kedd, 8-17.00 óra

2023. április 26. szerda, 8-17.00 óra

2023. április 27. csütörtök, 8-17.00 óra

Ezen időpontokban várjuk a 2023. augusztus 31. napjáig harmadik életévüket betöltő gyermekeket, akik még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal és az önkormányzat által fenntartott óvodába szeretnének jelentkezni.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) értelmében: 20. § (1) *  Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

(1a) *  A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

a) *  az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,

g) az óvoda felvételi körzetéről

szóló tájékoztatást,

h) *  az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint

i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

(1b) * 

(1c) *  A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

(1d) *  A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

(2) *  A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

(2a) * 

(2b) * 

(2c) *  A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

(3) *  Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

A 2011. évi CXC. törvény 49.§.(1) bekezdése alapján Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.

A 2011. évi CXC. törvény 72.§.(2) bekezdése szerint:A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát….”

Az Albertirsai Napsugár Óvoda Alapító Okirata szerint nemzetiségi nevelést nem folytat.

Albertirsa Város közigazgatási területén körzethatárok nincsenek.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47. § (1) értelmében: „A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.”

Az Alapító Okirat szerint az Albertirsai Napsugár Óvoda székhelye (2730 Albertirsa, Pesti út 29.) és mindhárom telephelye (Albertirsai Napsugár Óvoda Dózsa György utcai épülete – Mazsola, Albertirsai Napsugár Óvoda Luther utcai épülete – Tündérkert, Albertirsai Napsugár Óvoda Ady Endre utcai épülete – Nyitnikék) integráltan nevel Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján.

Ezen túlmenően az Albertirsai Napsugár Óvoda Ady Endre utcai – Nyitnikék telephelyén nevelünk olyan Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket is, akik fejlesztése az adott Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján, külön, e célra kialakított kislétszámú gyógypedagógiai fejlesztő csoportban valósítható meg.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Ø  a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok

Ø  a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Ø  a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok

Ø  a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Ø  nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélye

 

Az óvodavezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről. Döntéséről a szülőt írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a 2011. évi CXC. törvény 37-38. §. a következő jogorvoslati lehetőséget tartalmazza: a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A 2023/2024. nevelési évre felvett gyermekek szülei számára az első szülői értekezlet 2023. június 12-én, hétfőn 16.00 órakor lesz az Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29. szám alatt.

A nevelési év első napja 2023. szeptember 1., utolsó napja 2024. augusztus 31.

Az újonnan felvett gyermekek érkezése: 2023. szeptember 1. péntektől folyamatosan történik.

 

Albertirsa, 2023. január 13.

 

 

                                                                                   Farkas Péterné sk.

                                                                                     óvodavezető

 

 

aramszunet4

Figyelem, áramszünet!

 

 

Tisztelt Lakótársaim!

 

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft az alábbi tájékoztató levelet juttatta el hozzám:

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

 

Időszakok:

 

2023.02.21. 08:30 – 14:30

2023.02.28. 08:30 – 14:30

 

Területek:

Albertirsa

 

Arany János utca 4. – 6., 1 – 7.;

Arany köz 2. – 18., 1. – 9.;

Batthyány utca 2. – 34., 1.;

Deák Ferenc utca 2. – 3458., 1. – 13.;

Dobó köz 2., 1.;

Dohány utca 2., 1. – 7.;

Eperjesi utca 4. – 10.;

Erzsébet tér 1.

Fecske utca 2. – 8., 1. – 7.;

Gróf Széchenyi István út 2. – 16/2., 1. – 37.;
Honvéd utca 2. – 12., 1. – 7.;

Hunyadi utca 2. – 8., 1. – 13.;

Irinyi utca 2. – 24., 1. – 33.;

Irsay Károly utca 2. – 46., 1. – 21./1.;

Jókai utca 2. – 10., 1. – 7./2;

József Attila utca 2. – 24/1/A, 1. – 27.;

Kender utca 2. – 4., 1. – 17/22.;

Kossuth Lajos utca 2. – 8., 3. – 5./1;

Köztársaság utca 2-5. – 68., 1-5. – 4345;

Luther utca 2. – 8.; 1. – 13/ B.;

Magyar utca 2. – 6., 1. – 3.;

Mikes utca 2. – 6., 1. – 33.;

Móra Ferenc utca 2. – 22., 1. – 19.;

Móricz Zsigmond utca 2. – 36., 1. – 197/2.;

Ó köz 2. – 4., 1.;

Pesti út 4. – 32/B., 5. – 3423/3.;

Pozsonyi utca 2. – 424, 1. – 345/1.;

Szondy utca 2. – 14./1., 1. – 667.

Tavasz utca 2., 1. – 7.;

Viola köz 1.;

Zrínyi utca 1/1.

 

 

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állóknak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni, szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya “Aggregátor használat” legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

 

MVM Démász

Áramszolgáltató Kft.

K&H

K&H Kitelepülés

 

 

TE & egy nagy dobás & az új K&H számlád!­­­­­­

Dobd be magad & nyiss K&H számlát digitálisan, akár 40 000 forint jóváírással!

 

Érdeklődj Személyesen:

  • 2023. február 15. (szerda) 16.00 órától 18.00 óráig
  • 2023. február 22. (szerda) 15.00 órától 16.00 óráig

Hozd magaddal:

–      Személyi igazolványod

–      Lakcímkártyád

–      Okostelefonod

Helyszín:

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

Cím:

Albertirsa, Pesti út 85, 2730

strand1

Pályázati felhívás a strandfürdő és büfék bérbeadására, üzemeltetésére

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező

strandfürdő (Albertirsa 6314/16 hrsz) és annak területén elhelyezkedő

büfék (6314/10/A és 6314/11/A) bérbeadására, üzemeltetésére.

A részletes felhívás és dokumentáció az érdeklődők számára átvehető, hivatali időben

az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési Irodáján, vagy e-mail-ben igényelhető

a jegyzo@albertirsa.hu címen.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 6. 17 óra.

 
 

kozuleti_hulladekszallitas

Közületi szelektív hulladékszállítás

Tisztelt Lakótársaink!
A városban több helyen észlelhető, hogy nem került elszállításra a szelektív hulladék az elmúlt hónapokban a közületektől. Ennek oka a következő:
a DTKH Nonprofit Kft. 2022. szeptember hónapban a képen látható levelet juttatta el postai úton a közületi (vállalkozói) szerződött ügyfelei részére, melyben tájékozódhattak a szelektív hulladék begyűjtésének változásáról. A DTKH Nonprofit Kft. csak és kizárólag a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot jogosult elszállítani partnereitől, melybe nem tartozik bele a telephelyen képződött hulladék.
A gazdálkodó szervezeteknek lehetőségük van ezen hulladékuk elszállíttatására, amelyhez bármely érvényes hatósági engedéllyel rendelkező társaságot igénybe vehet, ugyanakkor a DTKH Nkft. együttműködő partnere a közszolgáltatáson kívüli szolgáltatások terén a Kommunál Junk Nonprofit Kft, ezért célszerű, hogy ezen céggel kössenek szerződést a feladat ellátására.
A vállalkozások képviselői a további hulladékszállítással kapcsolatos egyeztetésre és a szerződés megkötésére időpontot az alábbi email címen kérhetnek: kozulet@kommunaljunk.hu.
Amennyiben szerződéskötést követően hulladékszállítási elmaradást tapasztalnak, úgy a bejelentést ugyanezen email címen tehetik meg.
Tisztelettel:
Városüzemeltetési Iroda

20210705-hirek-haziorvosi-helyett-k-930×620

Dr. Pakucs Mónika szabadsága

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Pakucs Mónika 2023. 02.07.-től 2023.02.10.-ig szabadságát tölti. Helyettesíti Dr. Tancsik Enikő a saját rendelőjében és rendelési idejében.

Fazekas László

polgármester

advanced-floating-content-close-btn