HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Egyéb kategória

20190627_igazgatasi_szunet

2022. augusztus 08. és 2022. augusztus 12. között igazgatási szünet lesz!

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2022. (I.27.) számú határozatával

az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatalban

2022. augusztus 08. és 2022. augusztus 12. között

igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Hivatalban, az ügyfélfogadás szünetel!

Kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy ügyintézésüket szíveskedjenek augusztus 05-e előtti időpontra időzíteni, vagy az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási napon 2022. augusztus 15-én keressék fel a Hivatalt.

 

Az igazgatási szünet az európai uniós gyakorlatban, illetőleg a hazai igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozáshoz hasonlóan került bevezetésre. Az igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy a Hivatalban történő munka szervezettebb, koncentráltabb, a Hivatal működése pedig költségtakarékosabb legyen.

Megértésüket köszönjük!

 

Festool-Environment-800×533

A túlfogyasztás világnapja

Évről évre mind hamarabb érjük el a napot, amelyen földünk lakói elhasználják azt az erőforrás mennyiséget, amit bolygónk egy év alatt képes újratermelni.
Ez a dátum 1970-ben december 23-ára, de még 2018-ban is augusztusra esett. Idén viszont már július 28-ára…
Mindez azt jelenti, hogy mértéktelen fogyasztásunk miatt egyre fenntarthatatlanabb módon élünk. Magyarországra különösen igaz e megállapítás. Hazánkban ugyanis olyan mértékű a fogyasztás, hogy amennyiben a föld valamennyi országában így élnének az emberek, már május végére elhasználnánk a bolygó éves erőforrásait.
Környezetünk egyre több figyelmeztetést küld: ez így nem mehet tovább!
A káros folyamatok megállításáért természetesen az országok kormányai és a nagyvállalatok tehetik a legtöbbet. Ám az egyes emberek szintjén is van tér a cselekvésre.
Ideje végiggondolnunk saját háztartásunk energiafelhasználásának a módját, vagy étkezési szokásainkat.
Konkrétan: ideje racionalizálni a vízfelhasználásunkat – megtartani, újrahasznosítani a csapadékvizet. A példák tovább sorolhatók…
Fazekas László
polgármester

IMG_20220721_092437

Gyalogjárda építés

A Győzelem utcában megkezdődött (s a jövő hét elejéig várhatóan befejeződik) a másik két utcát (Kolozsvári, Gr. Széchenyi) is értintő gyalogjárda építés. A teljes beruházás várhatóan a nyár legvégéig megvalósul. Érintett lakótársaink türelmét, együttműködését előre is köszönöm.   Fazekas László polgármester  

palyazati_felhivas

Lurkó Bölcsőde intézményvezetői pályázat

Albertirsa Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

a Lurkó Bölcsőde magasabb vezető/intézményvezetői beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A magasabb vezetői megbízás annak adható, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállsáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. október 1-jétől 2027. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2730. Albertirsa, Baba u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben a szakmai munka feltételeinek előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működés biztosítása. Felelős az intézmény szabályszerű működéséért, gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatokat, terveket, szakmai programot. Elkészíti az intézmény éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Gyvt., a Kjt. illetve a Kjt -nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányakók.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/2. pont B) alpontjában előírt felsőfokú képesítés,

– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: bölcsődében szerzett vezetői gyakorlat.

 Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

– szakképzettségeket, végzettségeket igazoló okiratok egyszerű másolata (az eredeti okirat bemutatása a bizottsági meghallgatás alkalmával kötelező)

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

– a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§-ának (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri-e.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 08. 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, két példányban ( 1 eredeti, 1 másolati példány – kötés nélkül) a pályázatnak  az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal részére történő megküldésével (2730. Albertirsa, Irsay Károly u. 2. ) a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01- 2   /2022 és a munkakör megnevezését: „INTÉZMÉNYVEZETŐ”.

– elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal – ugyancsak a 9. pontban rögzített határidőn belül – a jegyzo@albertirsa.hu címre.

– személyesen, Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező bizottság által személyes meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt a pályázat nyerteséről.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti,  és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 09. 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022.07.10. http://kozigallas.gov.hu

Albertirsa Város honlapja: www.albertirsa.hu

Albertirsai Híradó

palyazati_felhivas

Védőnői pályázat

Albertirsa Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet 1 fő iskola védőnői feladat ellátására

 

 Pályázati feltételek:

  • egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgár

Előnyök:

  • legalább 1 év szakmai tapasztalat

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, (a dokumentumok másolatának nem csatolása a pályázat érvénytelenségét jelenti)

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében meghatározott, közalkalmazotti jogviszony létesítés feltételeinek megfelel, vele szemben az ott felsorolt kizáró okok nem állnak fenn.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2730  Albertirsa, Győzelem u. 2. és Táncsics u. 3.)

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása az Albertirsai Tessedik Sámuel Általános Iskolában

 A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGALLAS honlapján való megjelenéstől számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülés

A munkakör betöltésének időpontja: 2022. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

A pályázatot zárt borítékban, „Védőnői pályázat” azonosító szám: 01-2345/2022. sz. megjelöléssel, Albertirsa Város polgármesterének címezve (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kell benyújtani.

 

A pályázat megjelenésének helye:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022.07.10. http://kozigallas.gov.hu

Albertirsa Város honlapja: www.albertirsa.hu

Albertirsai Híradó

Semmelweis-nap

Két ünnepelt

Általános az a vélekedés, hogy a közvetlenül embertársainkkal történő foglalkozást igénylő munka a lehető legkeményebb szolgálat. Amennyiben elfogadjuk ezt a nézetet, azt is logikusnak tartjuk, hogy az ilyen (humán) területen tevékenykedők társadalmi elismertsége magas kell legyen. Sajnos a gyakorlat nem mindenkor igazolja ezt a tételt. Véleményem szerint azon két foglalkozási ág tekintetében sem, amelyek szereplőit ma ünnepeljük.

Arról beszélek, hogy július elseje Semmelweis nap, s egyúttal Köztisztviselők Napja is. Tehát ekkor köszöntjük az egészségügy és a közszolgálat munkatársait. Manapság az esztendő másik 364 napján méltatlanul kevés elismerésben részesítjük őket. Eggyel több ok ez arra, hogy legalább július elsején megköszönjük mindazt a fáradozást, amit testünk, lelkünk, s általános közérzületünk egészségéért, jó értelemben vett egyensúlyáért tesznek.

Köszönöm!

 

Fazekas László

polgármester

 

szeretet_kez_kezben

Köszönet a Védőnőknek!

Köszönet azoknak, akik az újszülöttek életének első napjaitól jelen vannak a családok mindennapjaiban, segítve a piciny jövevényeket a világra eszmélésük során. Ez a köszönet a Védőnőket illeti, ám nem csupán a Védőnők napján aktuális.

#thegov_button_65d905c74b805 { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_65d905c74b805:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_65d905c74b805 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_65d905c74b805:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }