HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés
Holiday

Dr. Makkos Gyula szabadsága

Tisztelt Lakótársaim!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Dr. Makkos Gyula szabadságát tölti 2022.07.18-tól 2022.07.22-ig. Helyettesít Dr. Fógel Kristóf a saját rendelési idejében az Ady Endre utcai rendelőben.

 

Fazekas László

polgármester

palyazati_felhivas

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

 

Pályázatot meghirdető szerv:

Albertirsai Napsugár Óvoda

2730 Albertirsa, Pesti út 29. Tel: 06-53/370-177

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2023.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

 

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyerekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • legmagasabb iskolai végzettséget, és egyéb szakirányú végzettséget igazoló oklevelek másolatai
 • hozzájárulási nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséhez
 • felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

Juttatások és egyéb információk: bérezés Kjt. szerint

Pályázat benyújtásának határideje: 2022.08.26.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022.08.29.

Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. szeptember 1-től tölthető be.

 

A Pályázat benyújtható:

 • személyesen Farkas Péterné, Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29.
 • postai úton a pályázatnak az Albertirsai Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Pesti út 29.).
 • elektronikus úton Farkas Péterné részére a ovi.airsa@gmail.com címen keresztül.

A pályázat kiírással kapcsolatos további információt Farkas Péterné óvodavezető nyújt a 06-53/370-177 telefonszámon.

palyazati_k

Ingatlanértékesítési pályázatok

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján közzétett ingatlanértékestési pályázatok a következő linken érhetőek el:

 

Ingatlan értékesítések

127866-720×340

Pótlólagos elszállítás

 

Miután a DTKH egyezségre jutott a hulladékgazdálkodálkodás terén a Magyar Államot képviselő NHKV Zrt-vel a közöttük korábban fennállt elszámolási vita vonatkozásában, azonnal megkezdődött a közterületeinken felhalmozódott zöld – és szelektív hulladék elszállítása. A feladatvégzés zökkenőmentességéhez lakótársaink pontos jelzései nagy mértékben hozzájárultak, amit megköszönök. A még meglévő elmaradások felszámolása (a korábbiakban jelzett utcákból) szombat estig megtörténik.

Fazekas László

polgármester

Győzelem járda 2

Kezdődik…

 

A mai napon a Győzelem utcában megkezdődtek az előkészületei a három (Győzelem. Kolozsvári, Gróf Széchenyi utca) új gyalogjárda építésének. A beruházás egésze őszig befejeződik.

 

Fazekas László

polgármester

palyazati_felhivas

Lurkó Bölcsőde intézményvezetői pályázat

Albertirsa Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

a Lurkó Bölcsőde magasabb vezető/intézményvezetői beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A magasabb vezetői megbízás annak adható, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállsáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. október 1-jétől 2027. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2730. Albertirsa, Baba u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben a szakmai munka feltételeinek előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működés biztosítása. Felelős az intézmény szabályszerű működéséért, gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatokat, terveket, szakmai programot. Elkészíti az intézmény éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Gyvt., a Kjt. illetve a Kjt -nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányakók.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/2. pont B) alpontjában előírt felsőfokú képesítés,

– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: bölcsődében szerzett vezetői gyakorlat.

 Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

– szakképzettségeket, végzettségeket igazoló okiratok egyszerű másolata (az eredeti okirat bemutatása a bizottsági meghallgatás alkalmával kötelező)

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

– a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§-ának (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri-e.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 08. 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, két példányban ( 1 eredeti, 1 másolati példány – kötés nélkül) a pályázatnak  az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal részére történő megküldésével (2730. Albertirsa, Irsay Károly u. 2. ) a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01- 2   /2022 és a munkakör megnevezését: „INTÉZMÉNYVEZETŐ”.

– elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal – ugyancsak a 9. pontban rögzített határidőn belül – a jegyzo@albertirsa.hu címre.

– személyesen, Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Iktató 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező bizottság által személyes meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt a pályázat nyerteséről.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti,  és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 09. 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022.07.10. http://kozigallas.gov.hu

Albertirsa Város honlapja: www.albertirsa.hu

Albertirsai Híradó

palyazati_felhivas

Védőnői pályázat

Albertirsa Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet 1 fő iskola védőnői feladat ellátására

 

 Pályázati feltételek:

 • egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgár

Előnyök:

 • legalább 1 év szakmai tapasztalat

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, (a dokumentumok másolatának nem csatolása a pályázat érvénytelenségét jelenti)

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében meghatározott, közalkalmazotti jogviszony létesítés feltételeinek megfelel, vele szemben az ott felsorolt kizáró okok nem állnak fenn.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2730  Albertirsa, Győzelem u. 2. és Táncsics u. 3.)

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása az Albertirsai Tessedik Sámuel Általános Iskolában

 A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGALLAS honlapján való megjelenéstől számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülés

A munkakör betöltésének időpontja: 2022. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

A pályázatot zárt borítékban, „Védőnői pályázat” azonosító szám: 01-2345/2022. sz. megjelöléssel, Albertirsa Város polgármesterének címezve (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kell benyújtani.

 

A pályázat megjelenésének helye:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022.07.10. http://kozigallas.gov.hu

Albertirsa Város honlapja: www.albertirsa.hu

Albertirsai Híradó

Semmelweis-nap

Két ünnepelt

Általános az a vélekedés, hogy a közvetlenül embertársainkkal történő foglalkozást igénylő munka a lehető legkeményebb szolgálat. Amennyiben elfogadjuk ezt a nézetet, azt is logikusnak tartjuk, hogy az ilyen (humán) területen tevékenykedők társadalmi elismertsége magas kell legyen. Sajnos a gyakorlat nem mindenkor igazolja ezt a tételt. Véleményem szerint azon két foglalkozási ág tekintetében sem, amelyek szereplőit ma ünnepeljük.

Arról beszélek, hogy július elseje Semmelweis nap, s egyúttal Köztisztviselők Napja is. Tehát ekkor köszöntjük az egészségügy és a közszolgálat munkatársait. Manapság az esztendő másik 364 napján méltatlanul kevés elismerésben részesítjük őket. Eggyel több ok ez arra, hogy legalább július elsején megköszönjük mindazt a fáradozást, amit testünk, lelkünk, s általános közérzületünk egészségéért, jó értelemben vett egyensúlyáért tesznek.

Köszönöm!

 

Fazekas László

polgármester

 

#thegov_button_65dbbd519d909 { color: rgba(255,249,249,1); }#thegov_button_65dbbd519d909:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_65dbbd519d909 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(202,12,12,1); }#thegov_button_65dbbd519d909:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }