Tájékoztató egyéni jelöltek, jelölőszervezetek részére

Tájékoztató egyéni jelöltek, jelölőszervezetek részére

a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban

 

A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a 2014 évtől kezdve a korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

Albertirsán a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. A mandátumok száma: 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás.

 

Választójog

Minden nagykorú magyar állampolgárnak, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy választó és választható legyen.

A Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy választó legyen.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb 2014. június 23-ig tartózkodási helyet is létesített-, melynek érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart – bejelentett tartózkodási helyén választhat.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a HVI-hez. A kérelmek  benyújtása a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában történhet.

 

Ajánlás

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát ajánlhat, de csak egy településen fogadhat el jelölést.

A választópolgár egyidejűleg egy polgármester, egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

Egy jelölőszervezet egy egyéni választókerületben csak egy jelöltet állíthat.

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

A jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a HVI vezetője 2014. augusztus 18-ig állapítja meg, a központi névjegyzék augusztus 15-ei adatai alapján.

Polgármester jelölt az, akit legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. (Albertirsa esetében 5 egyéni választókerületben)

Azok a jelölőszervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

A HVI az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Hivatalos ajánlóívnek csak a HVB által biztosított ajánlóív minősül. Az ajánlóívről kitöltetlen állapotban sem lehet másolatot készíteni.

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az ajánlóívre. A nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) választópolgár az ajánlóívet a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével.

 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

 

Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

A jelölő szervezetet a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnál (1052 Budapest, Városház u. 7.) vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) kell nyilvántartásba vetetni. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.

 

Jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a HVB-nél.

Egyéni választókerületi jelöltet, polgármester jelöltet 2014. szeptember 8-án 16 óráig lehet bejelenteni.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft.

 

Kompenzációs lista bejelentése

A kompenzációs listát 2014. szeptember 9-én 16 óráig kell bejelenteni.

A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető mandátumok száma (Albertirsa esetében 9 jelölt).  A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg.

A listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani.

Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.

 

 

Választási kampány

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-ól 2014. október 12-én 19 óráig tart.

Kampánytevékenység: a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

Plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot.

Plakát a kampányidőszakban - jogszabályban meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.

Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16 óráig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

 Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés nem tartható. A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik.

Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető.

Közvetlen politikai kampány

Választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés módszerével  juttatható,  azzal, hogy egyéb adatai felhasználásához - mint mobiltelefonszám, elektronikus levélcím - a kifejezett hozzájárulása szükséges.

 

Adatszolgáltatás a névjegyzékből

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – kivéve azon választópolgárok adatait, akik azok kiadását megtiltották – a jelölt kérésére - az érintett választókerületre kiterjedően – a HVI, öt napon belül, de legkorábban a jelölt nyilvántartásba vételét követően átadja.

Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jelölt igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének (101.500 Ft) megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését.

Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos.

Az adatszolgáltatás adatait a jelölt 2014. október 12-épn 16 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 2014. október 15-én 16 óráig átadni a HVI-nek.

 

Választási bizottságok

A választási bizottság (HVB, SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16 óráig lehet bejelenteni.

 

 

A választással kapcsolatban további információk elérhetők a www.valasztas.hu weboldalon, illetve tájékoztatás kérhető a HVI-nél.

A HVI elérhetősége: 2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Kovács Zoltánné dr. jegyző, HVI vezető (53/570-052) e-mail: jegyzo@albertirsa.hu

dr. Kovács Tímea aljegyző, HVI vezető jogi helyettese (53/570-066) e-mail: aljegyzo@albertirsa.hu

Revákné Nagy Krisztina HVI tag (53/570-063) e-mail: revakne.nagy.krisztina@albertirsa.hu

 

 

Albertirsa, 2014. augusztus 8.

 

Kovács Zoltánné dr.

HVI vezető

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés