TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ 2015. MÁRCIUS 1-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ 2015. MÁRCIUS 1-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

 

Az átalakítás fő elemei:

® az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek,

® átalakul a finanszírozás rendszere

 

 A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül.

 

Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

 

Ø  a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Ø  az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

 

Ø  alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

Ø  időskorúak járadéka,

Ø  alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,

Ø  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

 

2015. március 1-től megszűnik:

 

Ø  lakásfenntartási támogatás,

Ø  adósságkezelési szolgáltatás,

Ø  méltányossági ápolási díj,

Ø  méltányossági közgyógyellátás.

 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli települési támogatás keretében.

 


Az egyes ellátásokat érintő változások:


Aktív korúak ellátása

foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – a hatáskörváltozáson túl – nem várható változás. 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani, ezt követően a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a rendszeres szociális segélyt átalakult formában a járási hivatal folyósítja.

 

rendszeres szociális segély 2015. március 1-től ebben a formában nem része a szociális ellátó rendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást követően – más ellátásokra válhat jogosulttá. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései alapján felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-től a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

 

1.      amennyiben a felülvizsgálat során a foglakoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:

 

·          a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők és

·          az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak),

 

2.      a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra  lesznek jogosultak:

 

·         az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és

·         a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.

 

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdőnappal kell megállapítani. 2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja.

 

Lakásfenntartási támogatás

A 2015. január 1-jén folyamatban lévő valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra lehet megállapítani.

A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében- a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig-  a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Méltányossági közgyógyellátás

2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben –a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig- a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-től kikerülnek az Szt.-ből. Az ellátás biztosítása a települési önkormányzatok számára nem kötelező, megszüntethető.

 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli települési támogatás keretében.

 

Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

A településnek a rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.

Albertirsa város önkormányzata anyagi helyzetét alapul véve a jövőben is törekedni fog a szociálisan rászorulók széleskörű támogatására.

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés