Tájékoztatás a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban

2021. január 1-től módosult a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 41/2004. (XI.25.) önkormányzati  rendelet.

A módosítás értelmében mentes az adó alól az a  zárkerti földterület, mely a földhivatali nyilvántartás szerint művelés alól kivett, és nincs rajta épület vagy épületrész.

Magánszemélyek kommunális adóját  annak a magánszemélynek kell fizetni, aki az önkormányzat illetékességi területén:

-  lakás, és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban: építmény)

- az önkormányzat illetékességi területén lévő telek,

- belterületi beépítetlen földrészlet tulajdonjogával,

- nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó alanya az, aki 2021. január  01. napján a lakás, beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonjogával, lakás bérleti jogával  rendelkezik. Amennyiben az adótárgyat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adót tulajdonjog arányában fizetik a tulajdonosok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött megállapodásban dönthetnek úgy is a tulajdonostársak, hogy csak egy személy legyen az adó alanya. Ebben az esetben egy - tulajdonosok által kiválasztott –személynek lesz megállapítva az adó.


Mezőgazdasági ingatlan után (szántó, erdő, rét stb.) nem kell adót fizetni.

Az adózók bevallási kötelezettségeiknek az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül kötelesek eleget tenni.

Adómentesség a helyi adókról szóló 1990. évi C.  törvény szerint:

a) a szükséglakás,

b)   a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,

c)   az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

d.) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,

Adómentesség az önkormányzati adórendelet értelmében:

a)      az építési hatóság igazolása alapján beépítésre alkalmatlan vagy beépítési tilalom alá eső földrészlet,

b)      szükséglakás

c)      kérelmére az a 70 éven felüli magánszemély, aki

ca) egyedül él és jövedelme nem haladja meg a tárgyév január 1-én érvényes legalacsonyabb öregségi nyugdíj összegének 350 %-át, vagy

cb) öregségi nyugdíjkorhatárt (62. életév) betöltött házastársával, élettársával él, és akinek a vele közös háztartásban élő jövedelmét is figyelembe véve, az 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a tárgyév január 1-én érvényes legalacsonyabb öregségi nyugdíj összegének 300 %-át, feltéve, hogy az ingatlan az adóalany lakó-vagy tartózkodási helyéül szolgál.

Bevallási kötelezettségüket azon adóalanyoknak is teljesíteniük kell, akik részére az önkormányzati rendelet adómentességet biztosít, mentességükről a bevallási nyomtatvány megfelelő részén nyilatkozni kell.


Valamennyi adókötelezettséghez szükséges nyomtatvány  elérhető  a
www.albertirsa.hu honlapon, illetve személyesen beszerezhető az  Albertirsai  Közös Önkormányzati Hivatalban (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. )


Minden adózó, aki benyújtotta bevallását az adóhatósághoz határozatban fog értesülni a fizetési kötelezettségéről, amelyhez mellékelve lesz a megfizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízás.


A magánszemélyek kommunális adójának összege 2021. évben: 12.000 Ft

 

 

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.


Részletfizetésre,  az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint  van  lehetőség,  illetve fizetés halasztásra. 

2021.03.12 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés