Pályázati kiírás_Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztása ellátására

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztása ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkozás jellege:

teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:

a vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1-től 2024. június 30-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

2730 Albertirsa, Pesti út 85.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtáros, illetve művelődésszervező munkaköri feladatai mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A §-ában foglaltak alapján a közművelődési  intézmény vezetésével, magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott  egyszemélyi felelős vezető, jogszabályban, alapító okiratban, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint felel az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, szakszerű és törvényes működtetéséért. Felelős a közművelődési, nyilvános könyvtári, közgyűjteményi feladatok ellátásáért. Feladata a városban megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése. Munkáltatói jogkört gyakorol, képviseli az intézményt.  

 

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

·          a.)  rendelkezzen  aa.)felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, ab.)vagy  nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

·         b.) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az az ab) pont  szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

·         c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A.§ -ában foglaltakra.

·         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·         magyar állampolgárság,

·         cselekvőképesség,

·         büntetlen előélet,

·         a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,

·         magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

·         angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

·         fényképes, részletes szakmai önéletrajz,

·         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata (az eredeti okiratokat személyes meghallgatáskor be kell mutatni),

·         szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

·         a 150/1992. (X.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (1) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja,

·         szakmai program, vezetői elképzelések,

·         büntetlen előéletet, valamint a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az eljárást megindította,

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

·         nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők és az elbíráló testület tagjai részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

·         nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja,

·         nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget teljesíti, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok.

 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. július 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. június 03.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Fazekas László polgármester nyújt a 06/20-9750-229 –es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot postai úton vagy személyesen zárt borítékban, Albertirsa Város Polgármesterének címezve (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:…….

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázat nyerteséről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. június 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt megismerhessék.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

-          A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

-          www. albertirsa.hu:

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés