Pályázati kiírás a Balatonszárszó belterület 955/1 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrész értékesítésére

Albertirsa Város Önkormányzata a vagyongazdálkodásról szóló 12/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) értelmében pályázati eljárást hirdet a Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlanban lévő 1237/10.000 tulajdoni hányadának értékesítésére.

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Albertirsa Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 76/2021.(II.25.) számú határozata alapján.

 

A pályázatot kiíró szerv székhelye: Albertirsa, Irsay K. u. 2.

 

A pályázat célja: Balatonszárszó, belterület 955/1 helyrajzi számú ingatlanban lévő tulajdonrész értékesítése.

 

A pályázat jellege: nyílt.

 

A pályázati fordulók száma: 1.

 

Pályázat címe: Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

 

A pályázat tárgya: Balatonszárszó, belterület 955/1 helyrajzi számú, művelési ág szerint kivett úttörőtábor terület megnevezésű, 5225 m2 területű, 1237/10.000 arányban Albertirsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: postai úton, zárt borítékban  "Albertirsa Közös Önkormányzati Hivatal, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2." címzéssel ellátva vagy személyesen, a lentebb meghatározott határidőig, zárt borítékban, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal iktatójában leadva.

A borítékon minden esetben tüntessék fel a pályázat címét, valamint, hogy a bontási eljárás megkezdéséig felbontani tilos.

Az ajánlatot 2 eredeti példányban, hivatalos, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. március 31.  16:00 óra. Postai úton történő ajánlattétel esetén a benyújtás időpontja a boríték címzettnél történő érkeztetésének időpontja.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok benyújtásának határidejétől számított 30 naptári nap.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye, ideje, kapcsolattartási adatai: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda 6. irodája, előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja: a legmagasabb anyagi ellenszolgáltatást biztosító ajánlat kerül kiválasztásra. Az ingatlan minimális vételára 7.000.000 Ft.

 

Egyéb szabályok

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - akár indokolás nélkül is - eredménytelennek minősítse.

Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 14. § (2) bekezdése alapján, a tulajdonostársakat a Ptk.  5:81. § alapján elővásárlási jog illeti meg.

Kiíró tájékoztatja továbbá a pályázókat, hogy az Nvt. 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nyilatkozat a Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek egy összegben ki kell egyenlítenie. A szerződéskötés, földhivatali bejegyzés költsége a vevőt terheli.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár, és egyéb költségek megfizetésének módját és határidejét, elfogadja.

A pályázati eljárásra vonatkozó további szabályok megtalálhatóak az Ör-ben és mellékleteiben, amelyek a www.albertirsa.hu weboldalon nyilvánosan is elérhetőek.

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés