PÁLYÁZATI KIÍRÁS az 1. számú háziorvosi körzet betöltésére

A Képviselő testület a 2020. július 23-i rendkívüli ülésén a 170/2020. (VII.23.) sz. határozatával újra kiírta az 1. sz. háziorvosi körzetre a pályázatot.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

az 1. számú háziorvosi körzet betöltésére

 

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő I. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályaira.

 

A körzet lakosságszáma:   2.444  fő (2020. január 1-jei állapot)

A  rendelő címe: 2730  Albertirsa, Dózsa Gy. u 26.

Ellátandó terület: Albertirsa Város Önkormányzatának  10/2020. (V.30.)   sz.  önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerint felsorolt utcák

Pályázati feltételek:

-          vállalkozás keretében történő működtetés,

-          a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,

-          az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,

-          az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,

-          büntetlen előélet,

-          cselekvőképesség,

-          egészségügyi alkalmasság,

-          érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          fényképes szakmai önéletrajz,

-          iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata,

-          három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

-          Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata,

-          érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása,

-          egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

-          egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-          pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek,

-          pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos – a megjelenést követő 30 nap

A pályázat benyújtásának módja:

-          postai úton, a pályázatnak az  Albertirsa Város Önkormányzata, Fazekas László polgármester  címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.),

-          személyesen: Albertirsa Város Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatala

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.,

-          a borítékon kérjük feltüntetni: „háziorvosi pályázat”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elbírálás a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen  történik. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

A betöltés jogcíme: az Önkormányzat a praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át.

A feladat ellátás kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély, a praxisengedély alapján a NEAK-al megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

-          Albertirsa Város honlapja

-          oali.aeek.hu honlap

-          www.mok.hu

-          Egészségügyi Közlöny

-          Albertirsai Híradó

 

Egyéb információk:

-          eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik,

-          a háziorvosi  alapellátás keretében tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik,

-          a  rendelő térítésmentes használatát (helyiség és felszerelés) az önkormányzat biztosítja. A fenntartási költségeket a feladat-ellátó viseli. A helyben lakás megoldható.

-          a Városban központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján, hétköznap 16,00 órától másnap 7,00 óráig, hétvégén 24 órás, melynek ellátásában való közreműködés előnyt jelent,  

-          a pályázati kiírással kapcsolatos további információt Fazekas László polgármester  nyújt az  53/570-053-es telefonszámon, illetőleg polgarmester@albertirsa.hu email címen.

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés