Pályázat komposztáló láda ingyenes használatára

PÁLYÁZAT

komposztáló láda ingyenes használatára

 

 

Albertirsa Város Önkormányzata környezetünk védelme és a zöldhulladék hasznosítása céljából pályázatot hirdet lakossági komposztáló ládák ingyenes használatára. Pályázni az alábbi adatlap kitöltésével – ingatlanonként 1db komposztáló ládára – lehet.

 

 

1.       A pályázó neve: ………………………………………….………………………………………………

 

2.       A pályázó születési helye, ideje: ……………………….………………………………………………

 

3.       A pályázó bejelentett lakóhelye (helyrajzi számmal), ahol komposztálni szeretne: ……..…….

 

 ………………………………………………………………………………………………………………

 

4.       A zöldfelület alapterülete (m2): ………………

 

5.       A pályázó telefonszáma: ..……………………………….………………………………………………

 

6.       A pályázó e-mail címe: ..……………………………….…………………………………………………

 

7.      Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy albertirsai lakosként életvitelszerűen a fent megjelölt címen élek. (A megfelelő aláhúzandó.)                     igen                 nem

8.       Nyilatkozom, hogy a jelen pályázat részét képező együttműködési megállapodásban foglaltakat elfogadom.

 

 

Kelt: …………………………………, ……….. év ……………………… hó …….. nap

 

 

 

 

                       

 

…………………………………………..

aláírás

 

 

 

 

Visszaküldés címe: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatala, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Visszaküldési határidő: 2020. június 30. 16.00

További feltételek:

-          A programban maximum 20 db komposztáló láda kerül kiosztásra.

-          Albertirsa Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megjelölt darabszámra vonatkozó pályázat kerül benyújtásra, úgy további pályázatot már nem fogad be.

-          Csak az állandó bejelentett lakcímen történő komposztálást támogatja a program.

-          Csak a teljesen kitöltött és aláírt adatlapok bírálhatóak el


EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS

 

 

Jelen szerződés létrejött egyrészről

 

Albertirsa Város Önkormányzata

Székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Adószám: 15730260-2-13

Képviseli: Fazekas László polgármester

- a továbbiakban Tulajdonos

 

másrészről

 

Név: …………………………………………………………………………………………..

Születési idő, hely: …………………………………………………………………………...

Anyja neve: …………………………………………………………………………………..

Állandó lakcím és/ vagy helyrajzi szám: …………………………………………………….

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………

- a továbbiakban Használó

 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

 

1.       Szerződő felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy környezetünk védelme és a zöldhulladék égetés visszaszorítása céljából együttműködnek, aminek a részeként jelen kötelezettségvállalást is létrehozták.

 

2.       Tulajdonos használatba ad, Használó használatba átvesz 1 darab impregnált fából készült 100 cm x 100 cm x 60 cm méretű komposztáló ládát. Felek rögzítik, hogy a megjelölt komposztáló láda a Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi.

 

3.       Használó vállalja, hogy az átvett eszközt Albertirsa ……………………………………     …………………… sz. alatt lévő ingatlanára szállítja, összeszereli és kizárólag a megjelölt ingatlanon rendeltetésszerűen – a tájékoztató előadásnak megfelelően – használja legalább a  jelen szerződés aláírását követő három évig.

 

4.       A Használó által átvett eszköz használata térítésmentes.

 

5.       Használó az átvett eszköz megsemmisüléséért és megrongálódásáért kártérítési felelősséggel tartozik, amennyiben az neki felróható okból következik be. A kártérítés összege a komposztáló láda beszerzéskori ára.

 

6.       Használó tudomásul veszi, hogy Tulajdonos a megrongálódott vagy megsemmisült eszközt nem cseréli, nem javítja, és nem pótolja.

 

7.       Tulajdonos a program ideje alatt a komposztálást Használó ingatlanán előzetes egyeztetést követően bármikor ellenőrizheti. Használó köteles az ellenőrzés lehetőségét biztosítani Tulajdonos megbízottjának.

 

8.       Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben a használatbavételtől számított három éven belül, az ellenőrzés során legalább két alkalommal Tulajdonos megbízottja azt tapasztalja, hogy a ládát Használó nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja, akkor Tulajdonos az átadott eszközt visszakérheti és Használó köteles Tulajdonos felhívásától számított 8 napon belül Tulajdonos székhelyére azt visszaszállítani.

 

    9. A jelen szerződés aláírását követő negyedik évtől az átvett eszköz tulajdonjoga Használóra száll át, amennyiben Használó a rendeltetésszerű használatnak eleget tesz.

 

  10. Amennyiben Használó a használat időtartama alatt a pályázatában megjelölt ingatlanról elköltözik, erről a tényről haladéktalanul értesíteni köteles a Tulajdonost, és az eszközt vissza kell szolgáltatnia. Amennyiben ezen tájékoztatási, illetve visszaszolgáltatási kötelezettségét Használó elmulasztja, úgy Tulajdonosnak az ebből eredő valamennyi kárát Használó köteles megtéríteni.

 

  11. Szerződő felek a jelen szerződésből fakadó jogvitájukat békés úton, egyezség útján kívánják rendezni. A békés úton történő rendezés eredménytelensége esetén felek kölcsönösen alávetik magukat a Tulajdonos székhelye szerinti bíróság illetékességének.

 

  12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

  13. Szerződő felek a jelen használati megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

 

 

Albertirsa, 2020. ………………………….

 

 

                                                                                   .....………………………………          …………………………………………………

……………………………………………

Használó

Albertirsa Város Önkormányzata

Képviseli: Fazekas László polgármester

Tulajdonos

 

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés