Óvodai beiratkozás


 

H I R D E T M É N Y

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Albertirsai Napsugár Óvoda az alábbi időpontokban várja az óvodás korú gyermekeket és szüleiket beiratkozás céljából.

A beiratkozás helyszíne: Albertirsai Napsugár Óvoda, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

A beiratkozás időpontja:

2020. április 20. hétfő, 8-17 óra

2020. április 21. kedd, 8-17 óra

2020. április 22. szerda, 8-17 óra

2020. április 23. csütörtök, 8-17 óra

 

Ezen időpontokban várjuk a 2020. augusztus 31. napjáig harmadik életévüket betöltő gyermekeket, akik még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal és az önkormányzat által fenntartott óvodába szeretnének jelentkezni.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (2) értelmében: „A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.”

A felmentés engedélyezése: a 275/2019.(XI.21.) Korm. rendelet 1.§-a alapján a szülő 2020. május 25. napjáig a járási hivatalhoz nyújthat be kérelmet, amely alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a járási hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha azt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A 2011. évi CXC. törvény 49.§.(1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele, átvétele az év során folyamatos.

A 2011. évi CXC. törvény 72.§.(2) bekezdése szerint:A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.”

Az Albertirsai Napsugár Óvoda Alapító Okirata szerint nemzetiségi nevelést nem folytat.

Albertirsa város közigazgatási területén körzethatárok nincsenek.

 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47. § (1) értelmében: „A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.”

Az Alapító Okirat szerint az Albertirsai Napsugár Óvoda székhelye (2730 Albertirsa, Pesti út 29.) és mindhárom telephelye (Albertirsai Napsugár Óvoda Dózsa György utcai épülete – Mazsola, Albertirsai Napsugár Óvoda Luther utcai épülete – Tündérkert, Albertirsai Napsugár Óvoda Ady Endre utcai épülete – Nyitnikék) integráltan nevel Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján.

Ezen túlmenően az Albertirsai Napsugár Óvoda Ady Endre utcai – Nyitnikék telephelyén nevelünk olyan Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket is, akik fejlesztése az adott Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján, külön, e célra kialakított kislétszámú gyógypedagógiai fejlesztő csoportban valósítható meg.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Ø  a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok

Ø  a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Ø  a szülő személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok

Ø  a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Ø  nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélye

Az óvodavezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről. Döntéséről a szülőt írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1d) bekezdése alapján: „A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – a elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.”

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a 2011. évi CXC. törvény 37-38. §. a következő jogorvoslati lehetőséget tartalmazza: a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A 2020/2021. nevelési évre felvett gyermekek szülei számára az első szülői értekezlet 2020. június 11-én, csütörtökön 16.00 órakor lesz az Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29. szám alatt.

A nevelési év első napja 2020. szeptember 1., utolsó napja 2021. augusztus 31.

Az újonnan felvett gyermekek érkezése: 2020. szeptember 1. keddtől folyamatosan történik.

 

Albertirsa, 2020. január 16.

 

 

                                                                                   Farkas Péterné

                                                                                     óvodavezető

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés