Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése„A projekt az
 Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.”

Projekt címe: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának Fejlesztése

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Pályázat: ÁROP 3.A.1./A-2008-0058

A projekt leírása:Az önkormányzati működésben az elektronikus ügyintézés elterjesztése és az informatikai rendszer javítása. Az önkormányzati munka megújítása, a helyi demokrácia megerősítése, s ennek keretében a helyi politikai folyamatok és a döntésvégrehajtás társadalmi eredményességének javítása, a civil szerveztetek közügyekbe való bevonásának erősítése. Az önkormányzati intézmények költséghatékonyságának javítása és a magasabb szervezeti teljesítmény elérése. Az önkormányzati hivatal és az intézmények humánerőforrás felkészültségének javítása és a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmák megbecsülése.

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
http://www.vati.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu
  1. Összefoglaló dokumentum I. Fázis - Helyzetelemzés
  2. Összefoglaló dokumentum II. Fázis - Vizsgálatok eredményei, javaslatok
  3. Összefoglaló dokumentum III. Fázis - Oktatások
  4. Összefoglaló dokumentum IV. Fázis - Informatikai fejlesztések


    Albertirsa Város Önkormányzata sikeresen pályázott az „ÁROP 3.A.1 - Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című kiírás keretében a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztését célzó, vissza nem térítendő támogatásra. Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése kapcsán első körben az volt a cél, hogy a jelenlegi működésről készüljön el egy állapotfelmérés, amely segítségével a következő fázisok során várható feladatok elvégzése megtörténhet. E cél megvalósulása érdekében az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:
- Elkészítésre került egy szervezeti ábra, amely tiszta, könnyen átlátható és értelmezhető képet ad az önkormányzaton belüli alá- és mellérendeltségi viszonyokról, funkciókról és a különböző szervezeti egységek elhelyezkedéséről. A szervezeti felépítéssel kapcsolatos észrevételek a begyűjtött munkaköri leírások elemzése alapján kerültek megfogalmazásra.
- A hivatal szervezeti és működési szabályzata valamint a munkaköri leírások feldolgozásával sor került a döntési hatáskörök felépítésének, szabályozottságának vizsgálatára.
- A dokumentumok kezelése, illetve az iratgazdálkodás kapcsán egyrészt a személyes interjúk során elhangzottak, másrészt a hatályos Iratkezelési Szabályzat alapján kerültek megfogalmazásra megállapítások.
- Felmérésre került a hivatal és intézményeinek infrastruktúrája, részletesen összegyűjtve az informatikai eszközök paramétereit és a számítógépen található szoftvereket, kiemelve az ezekben rejlő fejlesztési lehetőségeket.
- A döntéstámogatási rendszer vizsgálata a vezetői döntések dokumentációjának (rendeletek, határozatok), azok kezelésének és kapcsolódó informatikai rendszerek elemzését jelentette, amely három fő terület mentén történt meg:
o döntések dokumentálása, rendeletek és határozatok kezelése,
o gazdálkodáshoz kapcsolódó döntéstámogató rendszer,
o egyéb területeken alkalmazott döntéstámogató alkalmazások.
- A tervezés alapjául elsősorban a hatályos 1990. évi helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény ide vágó fejezetei szolgálnak. E törvény IX. fejezete szabályozza az önkormányzat vagyonával, bevételeivel, gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. E szabályozás figyelembe vételével történt meg a tervezéshez kapcsolódó tevékenységek vizsgálata, a tervezés folyamatának elemzése.

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
http://www.vati.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.”

Projekt címe: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának Fejlesztése


Kedvezményezett neve és elérhetősége: Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Pályázat: ÁROP 3.A.1./A-2008-0058

  
    Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése kapcsán az volt a cél, hogy a működésről elkészült állapotfelmérés részletes elemzésre és átvizsgálásra kerüljön, valamint ezen vizsgálatok alapján szakértői javaslatok, iránymutatások kerüljenek megfogalmazásra.
E cél megvalósulása érdekében az elvégzett vizsgálatok, elemzések az alábbiakat érintették:
• az önkormányzat működési folyamatainak, részfolyamatainak felmérése meghatározott szempontrendszer alapján;
• döntési hatáskörök, szervezet-felépítés, hivatali működés vizsgálata;
• informatikai eszközök elavulásának, helyettesíthetőségének vizsgálata
• a folyamatok és a működés felmérése során az ellenőrzési, visszacsatolási pontok rögzítése;
• a hivatal költségvetés tervezésének analízise;
• a csoportképzési lehetőségek és a működéshez szükséges átszervezések vizsgálata.

Az önkormányzat helyzetéről készült felmérés alapján javaslatok, iránymutatások születtek a következő témákban:
• szervezetfejlesztési lehetőségek azonosítása, az önkormányzati döntési hatáskörök optimalizálása;
• dokumentáció és iratgazdálkodás gyorsítása;
• átfutási idő csökkentése;
• eszközigények meghatározása a fejlesztéshez és a szükséges immateriális jószágok bemutatása;
• döntéstámogatási rendszer (DTR) kialakítása, kapcsolata a csoportmunka rendszerrel;
• tervezés modellezése és az ahhoz kapcsolódó eszközök bemutatása;
• TQM (CAF) alkalmazás lehetőségei az önkormányzat vonatkozásában;
• hatékony pénzügyi tervezés bemutatása;
• pályázatok és projektek kezelése, valamint esetleíró adatbázis készítés.


Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
http://www.vati.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.”   A szervezetfejlesztés fontos részeként kerültek megtervezésre, megtartásra és kiértékelésre az előzetesen egyeztetett képzések.
A képzések az alábbiak voltak:
• Informatika
• Vállalatgazdaságtan
• Internet
• Projektmenedzsment
• Pénzügyi tervezés
• Pályázatírási ismeretek
A tréningek célja az volt, hogy a Hivatal munkatársai – vezetők és ügyintézők – elsajátítsanak olyan szakmai ismereteket, információkat, megoldási lehetőségeket, amelyeket a gyakorlatban szinte azonnal alkalmazni tudnak.
A szervezetfejlesztés egyik fontos, kihagyhatatlan eleme a munkatársak és a vezetők – elsősorban készségfejlesztő – képzése. Hiába kerül kidolgozásra és bevezetésre egy jól működő, kiforrott mechanizmus az ügyek intézésére, a döntések meghozatalára, a kommunikációs eszközök használatára, ha az abban részt vevő legfontosabb tényező: az „ember” nem tudja, vagy nem akarja a rendszert működtetni.
A szervezetfejlesztés humán oldala az egyik legnehezebb feladat a szakemberek részére. Különösen igaz ez egy olyan közigazgatási szerv esetén, mint egy önkormányzat, mivel számos régi beidegződés és idejemúlt megoldás működteti a rendszert. Ezen régi beidegződések megváltoztatása jelenti a legnagyobb kihívást. A szervezetfejlesztés leghatékonyabb humán fejlesztő eszköze a tréning, ahol a problémák azonosítása, szemléltetése és a megoldások közös kialakítása a cél.
A megfelelő képzési program összeállítása érdekében – szem előtt tartva a szervezetfejlesztés részcéljait – mélyinterjúk kerültek lebonyolításra a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház, a Víziközmű, a Humán Szolgáltató Központ, a Városi Könyvtár, a Napsugár Óvoda, valamint az Általános Iskola vezetőivel és munkatársaival.
A mélyinterjúk során olyan információk begyűjtése történt meg, amelyek a tényleges erősségeket és fejlesztendő területeket mutatták meg, segítettek megérteni a jelenlegi működést, azonosítani a humán oldali fejlesztendő területeket.
A mélyinterjúk tapasztalata volt – többek között –, hogy a betöltött munkakörhöz kapcsolt kompetenciafejlesztő, pénzügyi, valamint táblázatkezelői és prezentációkészítő képzésekre jelentős igény van.
A képzések időpontjai úgy kerültek meghatározásra, hogy minden résztvevő, minden alkalommal részt tudjon venni, és a hivatali munkában a lehető legkevesebb fennakadást okozza.
A képzések során alkalmazott felnőttképzési módszerek a következők voltak:
• interaktív előadások;
• kis és nagycsoportos témafeldolgozások, feladatmegoldások;
• esettanulmányok, tapasztalatok megbeszélése;
• gyakorlati feladatok.

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
http://www.vati.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.”


Projekt címe: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának Fejlesztése


Kedvezményezett neve és elérhetősége: Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

Pályázat: ÁROP 3.A.1./A-2008-0058


   A szervezetfejlesztési projekt során megvalósított informatikai fejlesztések előnyei:
- Magas szintű csoportmunka támogatás a SBS 2008 operációs rendszer és az ahhoz tartozó Exchange 2007 levelezőrendszer segítségével (pl. naptár funkció, feladatok nyilvántartása);
- Fejlett, egységes és áttekinthető jogosultságkezelés;
- Központi helyen történő, biztonságos adattárolás, adatok központi archiválásának lehetősége;
- Hálózati mappák és fájlok biztonsági mentéssel, egyedi jogosultság hozzárendeléssel;
- Szerverhez kapcsolódó munkaállomások egységes rendszergazdai menedzselése szerver oldalról;
- Széles körű kommunikációs lehetőségek (egyéni és megosztott elektronikus naptárak, elintézendő feladatok kezelésének lehetősége, azonnali üzenetváltás, e-mail, intranetes megosztás, webkonferencia);
- Levelezés webes és mobil eszközökről történő elérésének lehetősége (pl. Nokia Mail for Exchange);
- Honlapról érkező időpontfoglalások, illetve egyéb jelzések továbbítása a belső rendszer felé (e-mail-ek);
- Rendkívül biztonságos VPN kapcsolat a hivatalban lévő szerverrel a külső intézmények számára, illetve a mobil eszközökkel (laptop, mobiltelefon) rendelkező munkatársak számára;
- Fejlett, BSD alapú tűzfal védelem;

Az internetes megjelenés minőségi változást hozhat az önkormányzat és a lakosság kapcsolatában is, célzottan segíti a településben rejlő lehetőségek bemutatását, a település gazdasági fejlődését.

A pályázat során megújult Albertirsa honlapja, mely során a számos kialakított funkció mellett, online időpont-foglalási rendszer is kialakításra került.


Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
http://www.vati.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu

2011.08.29 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés