Szociális segítőház

 
Albertirsai Kistérségi
Szociális Segítőház
2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23.
Tel./Fax:  (06-53) 571-092
segitohaz@gmail.com, intezmenyvezeto@segitohaz.hu
www.segitohaz.hu

Az intézmény adatai:

Név: Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház
Cím: 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23.
Területi irodák: 2737 Ceglédbercel, Pesti u. 61.
2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.
2736 Mikebuda, Fő u. 19.
Ellátási terület:

Albertirsa Város, Dánszentmiklós, Ceglédbercel, Mikebuda Községek közigazgatási területe.

Fenntartó

Szociális Segítőház, Humánszolgáltató Társulás (Albertirsa Város, Ceglédbercel Község, Dánszentmiklós Község, Mikebuda Község Önkormányzatainak társulása)

Az intézmény története

Az intézményt Albertirsa Nagyközség Önkormányzata alapította 1998. december 3-án a családsegítő központ és gyermekjóléti szolgálat valamint a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására. Az intézmény a működést 1 főállású és egy mellékfoglalkozású munkavállalóval kezdte.
1999. április 30-án a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat valamint a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására megállapodás jött létre Dánszentmiklós és Ceglédbercel községek Önkormányzatával, így az ellátási terület kibővült, a dolgozói létszám ennek megfelelően emelkedett. A helyi, akkor már alkalmazásban álló gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó családgondozók továbbfoglalkoztatásával zökkenőmentes volt az átállás. A családsegítés feladatait ekkor még az intézményvezető látta el a társult településeken.
2000. április 11-én a feladatokhoz a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzárendelte a házi segítségnyújtást és a helyettes szülői ellátást is.A helyettes szülői feladatokat ekkor egy helyettes szülő látta el.
A házi segítségnyújtás feladatának áttekintése, a szolgáltatás racionalizálása során az étkeztetés átszervezésre került, mivel megszűnt a település saját konyhája is, így az intézményből kiszervezésre került az étkeztetés olyan szolgáltatóhoz, aki a házhozszállítást vállalta. Így a házi segítségnyújtás alapfeladat a szakmai normáknak megfelelően alakult tovább.
A házi segítségnyújtás feladatára így 3 fő gondozónő került, akik megfelelő gyakorlattal és motivációval rendelkeztek a feladatok ellátásához.
2002. február 28-án Mikebuda is bejelentette csatlakozási szándékát, amelyet érintett önkormányzatok elfogadtak.
Azóta az intézmény látja el a feladatokat mind a 4 településen.


Családsegítés

Célja: az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek felkutatása, szociális támogatása és mentálhigiénés gondozása, rugalmasan reagálva az aktuális változások által indukált lakossági igényekre.
Segítség nyújtása valamennyi élethelyzetben oly módon, hogy a családgondozó szolgáltat – a szociális munka alapelvei szerint -, vagy a szolgáltatásokhoz, lehetőségekhez való hozzájutást szervezi.

Segítséget nyújt a diszfunkciós családi működés korrigálásában, a családi életet veszélyeztető helyzet ne alakuljon ki, vagy kialakulását követően a veszélyeztető helyzet elhárítható legyen.

Feladatai:

A település lakói szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése, a tapasztalatok alapján az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezése, javaslattétel új szociális ellátások bevezetésére;
Szociális gondok okainak felderítése, megoldási lehetőségek keresése;
Életvezetési problémák felmérése, tanácsadás;
Adósságkezelési szolgáltatás;
A család, illetve valamely családtag mentálhigiénés ellátása;
Család és párterápiás konzultáció;


Házi segítségnyújtás

Célja: a településeken élő – elsősorban - időskorú személyekről való gondoskodás, akik otthonukban önmaguk ellátására önállóan nem képesek, s róluk nem gondoskodnak. Segítségnyújtás az igénybevevők szükségleteinek megfelelően, önálló életvitelük fenntartása lakásukban, megszokott lakókörnyezetükben, annak érdekében, hogy emberi méltóságukat, kapcsolataikat megőrizve, koruknak és egészségi állapotuknak megfelelően teljes életet élhessenek.

Feladatai:
A gondozott lakásán nyújtható minden olyan segítség nyújtása, amelyet a gondozott kora, egészségi állapota, önálló életvezetése indokol, amely mindenkor az önellátás mértékéhez és az egészségi állapothoz igazodik.
Elsősorban:
Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása;
A személyes higiéné megtartására vonatkozó gondozási feladatok, mint pl. segítség a fürdésben, mosásban, takarításban.
Az alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása, mint: orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, kórházi látogatás;
Közreműködés a háztartás vitelében, Pl.: személyes ruházat mosása, takarítás;
Orvossal való kapcsolattartás, szükséges gyógyszerek, segédeszközök felíratása, kiváltása;
Családi és egyéb személyes kapcsolatok megőrzésében való közreműködés;
Minden olyan hivatali ügyintézés, amelyre a gondozottnak szüksége van.


Tanyagondnoki szolgálat


Célja: a külterületi lakosság leszakadásának megelőzése, az esélyegyenlőség megteremtése, a külterületi lakosság települési hátrányainak enyhítése. Az alapvető szükségletek kielégítését szolgáló ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás.

Feladatai:
A házi szociális gondozásra szorulók felkutatása, gondozás szervezése, a gondozó helyszínre történő szállítása;
Segítségnyújtás mindazon tevékenységek elvégzésében, amely a gondozott személyes környezetében előfordul, s azt önállóan elvégezni nem képes;
A külterületi lakosság tájékoztatása az intézményben elérhető speciális szolgáltatásokról, a szolgáltatásokat igénylő külterületi személyek szállítása;
Közreműködés a családsegítésben;
A közhivatalok és a lakosság közötti információáramlás biztosítása;
Szállítási szolgáltatás szervezése és bonyolítása.


Szociális Étkeztetés

Célja: A szociálisan rászoruló személy vagy család számára napi egyszeri meleg étel biztosítása.

Igénybe vétel módja, feltételei, a térítési díj összege

Az étkeztetést az intézmény szervezi, az Albertirsa Város által megkötött szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatóval együttműködve. Az étkeztetés módja: kiszállítással.
Az étkezési igényt az intézményvezetőhöz kell benyújtani, aki a helyi rendelet alapján állapítja meg az igény jogosságát, s a jövedelemvizsgálat alapján állapítja meg a fizetendő térítési díjat is.
Az étkezés térítési díját és a gondozott által igénybe vehető kedvezmény mértékét a Képviselő-testület határozza meg. A személyi térítési díj összegét a hatályos jogszabályok és Albertirsa Város Képviselő-testületének döntése alapján az intézményvezető határozza meg, arról az igénylőt tájékoztatja.
A térítési díj számításáról az étkezési napok alapján a Polgármesteri Hivatal pénzügyi Iroda gondoskodik. Az elkészített számlák alapján állítja ki a „sárga csekk”-et, gondoskodik annak igénylőhöz történő eljuttatásáról, ellenőrzi a befizetéseket.
A szociális rászorultság megállapítása a mindenkori hatályos jogszabályok szerint, a kötelező mellékletek becsatolásával történik.


Adósságkezelési szolgáltatás

Célja: Azon lakosok megsegítése, akiknek közüzemi díjhátralékuk meghaladja az 50.000 Ft-ot, és legalább 6 hónapja tartoznak valamely szolgáltatónak.

Feladata:
Az átmenetileg nehéz helyzetbe került lakosok számára az adósságkezelési szolgáltatás megszervezése;
A háztartás gazdálkodási szokásainak felmérése, szükség szerint korrekciója.
A további díjhátralék felhalmozódásának megakadályozásának segítése;
Életvezetési tanácsadás.

Az adósságkezelési szolgáltatás kételemű segítségnyújtási forma.
Első eleme az adósságkezelési tanácsadás.
Az adósságkezelési tanácsadás sajátos ellátási forma a családsegítés szervezeti egységén belül. Olyan átmeneti segítség, amely valamilyen nem várt esemény bekövetkezésének hátrányát igyekszik csökkenteni. A nem várt esemény lehet a munkahely elvesztését követő fizetési gondok elmélyülése, nem várt betegség vagy családi tragédia.
A tanácsadás a fizetési kapacitás felmérését, a gazdálkodási szokások vizsgálatát és korrekcióját hivatott szolgálni.

Az adósságkezelési szolgáltatás második eleme az adósságkezelési és a lakásfenntartási támogatás megállapítása. A támogatás megállapítása a Képviselő-testület által meghatározott hatáskörrel rendelkező személy/bizottság feladata.
Az adósságkezelési támogatás megállapításának előkészítését az adósságkezelési tanácsadó végzi, javaslata alapján történik a jogosultság megállapítása.

Az adósságkezelési tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges.
Tanácsadó: az intézmény adósságkezelési tanácsadója.

A tanácsadást igénybe veheti Albertirsa minden lakosa, aki közüzemi díjhátralékának megszüntetésére törekszik. A tanácsadóval közösen vizsgálják az ügyfél gazdálkodási, vásárlási, fogyasztási szokásait, megoldást keresnek a díjhátralék megszüntetésére. Amennyiben az ügyfél megfelel a hatályos ÖK. Rendeletben foglalt feltételeknek, a tanácsadás kiterjeszthető az adósságkezelési szolgáltatásra.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, de a megkötött együttműködési megállapodásban rögzítettek betartása kötelező. Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő ügyfél köteles a szolgáltatás időtartama alatt a tanácsadóval kapcsolatot tartani, háztartási naplót vezetni, közüzemi számláit befizetni, azt a tanácsadónak bemutatni. Bármely feltétel elmulasztása a szolgáltatás megszüntetését, a támogatás visszafizetését vonja maga után.

Gyermekjóléti szolgálat

Célja:

Minden település szintjén olyan jóléti ellátórendszer megszilárdítása, működtetése, mely szisztematikusan észleli a gyermekek szükségleteit, szervezi ellátásukat, koordinálja az egyes gyermekeket érő pozitív hatásokat. A családi nevelés minden eszközzel történő támogatása, a preventív és a családba történő visszakerülés lehetőségének feltárása, kidolgozása és megerősítése annak érdekében, hogy minden rászoruló gyermek esélyegyenlőségét növelő ellátórendszer működjön, amelyben a családokat támogató, illetve szükség esetén kiegészítő, átmenetileg helyettesítő ellátások egymásra épüljenek, a magyar és a nemzetközi törvényekben és egyezményekben foglalt elvek és értékek szerint.

Segítséget nyújt valamennyi élethelyzetben oly módon, hogy a családgondozó szolgáltat – a szociális munka alapelvei szerint -, vagy a szolgáltatásokhoz, lehetőségekhez való hozzájutást szervezi.

Segítséget nyújt a diszfunkciós családi működés korrigálásában annak érdekében, hogy a gyermek testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődése, jólétének biztosítása saját családjában történjen. E fejlődést veszélyeztető helyzet ne alakuljon ki, vagy kialakulását követően a veszélyeztető helyzet elhárítható legyen.

Ha a szülők nem tesznek, vagy nem képesek mindent megtenni körülményeik javítására, a veszélyhelyzet elhárítására, segítséget kell nyújtani a család számára ahhoz, hogy - a gyermeki jogok érvényesítésének érdekében, önkéntes alapon – minden lehetőséget, a megelőzés és a családtámogatás minden eszközét kihasználva, a család igényeit tiszteletben tartva, emberi körülmények között élhessenek, és képesek legyenek gyermekük/eik felnevelésére.

Feladatai:

A gyermekek jogáról és fejlődésüket biztosító támogatásokról való tájékoztatás;
A támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
A településeken élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kisérése;
Gyermekek panaszainak meghallgatása, s ennek orvoslása érdekében a szükséges intézkedések megtétele;
A nevelési- oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátásához segítségnyújtás;
A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése;
A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése;
A veszélyeztetett gyermek környezetében élő személyek és intézmények együttműködésének megszervezése, tevékenységük összehangolása;
A már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására;
Családi konfliktusok megoldásának elősegítése;
helyettes szülői ellátás szervezése és működtetése;
családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek kapcsolatának helyreállításához,
javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére;
utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszaillesztéséhez.
Védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése;
Felkérésre környezettanulmány készítése;
A fenntartó önkormányzatoknál új ellátások bevezetésének kezdeményezése;
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésére az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata és feltárása;

Az intézményben működő szolgáltatások a következők:

Pszichológiai ellátás
Jogi tanácsadás

A pszichológiai tanácsadást az intézménnyel együttműködő személyek vehetik igénybe, előzetes időpont egyeztetés után, az időpont egyeztetés nyitva tartási időben bármikor megtehető. Az ellátás időtartamát, a pszichoterápia jellegét és hosszát a pszichológus határozza meg. A szolgáltatás ingyenes.

A jogi szolgáltatás mindegyik ellátáshoz kapcsolódik, minden lakos igénybe veheti, de ügyvédi megbízást az intézményben nem köthet. A szolgáltatás ingyenes.

A szolgáltatások rendjét a mindenkori igények ismeretében kialakított, és az intézményvezető által jóváhagyott időben és időtartamban végezheti a külön megállapodásban nevezett szakember. A megállapodásokat az intézményvezető köti, melyben rögzítésre kerül az ellátás mibenléte, időtartama, díja.


Az intézmény mottója:

„ Menj az emberekhez, élj közöttük,
Tanulj tőlük, szeresd őket,
Szolgáld őket, tervezz velük,
Kezdd azzal, amit tudnak,
Építs arra, amijük van!” (kínai vers)

A Családsegítő Központ beosztása

A Gyermekjóléti Szolgálat beosztása

A Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje
 
2018.02.15 - Albertirsa.hu


Kapcsolat  |  korabbi.albertirsa.hu
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés