Pályázati felhívás 2018.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

   Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek és magánszemélyek részére, 2018. évi működésük, közhasznú tevékenységük, programjaik, rendezvényeik támogatására.


1.A pályázók köre, támogatott célok

Az önkormányzat a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatásának elismeréseként támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet.

Az államháztartáson kívüli szervezet, civil szervezet, önszerveződő közösség, ill. magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Albertirsa lakosságának érdekeit szolgálja.


Pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

-          egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

-          gyermekek táboroztatása,

-          közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

-          kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

-          természeti és épített környezet védelme, megóvása,

-          közrend- és vagyonvédelem erősítése,

-          szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

-          önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

-          civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

-          kiadványok készítése.


Csak olyan civil szervezet (kivéve a civil társaságot) kaphat költségvetési támogatást, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.

2. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a)  a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

b)      a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

c)      a pályázat nevét,

d)     az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.


A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a)      a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma,

b)    támogatott szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolata,

c)  nyilatkozat a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,

d)     közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén,

e)   nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,

f)       nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban,

g)      a szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell,

h)     a pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

3. A pályázatok benyújtásának rendje

A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani, a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon, csatolva az előírt mellékleteket.

A pályázatokat zárt borítékban Albertirsa Város Polgármesterének címezve, az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) címére kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján. A borítékra kérjük ráírni: „CIVIL PÁLYÁZAT”.

 A pályázatok benyújtási határideje: 2018. április 3. 16.00 óra

 

A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.

A pályázat során az államháztartáson kívüli szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.

Több szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

4. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testület bírálja el, döntését a pályázati határidő leteltét követően, a soron következő ülésén hozza.

Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely

a)      benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

b)      a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározottakat,

c)      a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d)     a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn,

e)      amennyiben Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 19/2015. (V.29.) sz. önkormányzati rendelete 9. §-ban foglaltak alapján kizárásra került, a kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban.


A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely feltétele a támogatás igénybevételének. A pályázat alapján odaítélt támogatás összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra. A támogatás utalására a szerződéskötést követően kerülhet sor. 

5. A pénzügyi támogatás felhasználása

A támogatás nyújtásáról szóló képviselő-testületi döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül, a 19/2015. (V.29.) sz. önkormányzati rendelet 7. §-ában meghatározottak szerint.

A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.


6. A támogatással történő elszámolás

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni, azaz a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő január 15-ig.

 

Támogatott időszak: 2018. január 1 – 2018. december 31.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a 19/2015. (V.29.) sz. önkormányzati rendelet 2. és 3. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elkészíteni.

Amennyiben a támogatott a támogatót a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, vagy tévedésbe ejtette, az önkormányzat a 19/2015. (V.29.) sz. rendeletének 8. §-ában meghatározottak szerint jár el.

A támogatott elszámolási kötelezettségének elmulasztása az önkormányzati támogatásból való kizárást vonja maga után.

 

7. A pénzügyi támogatás nyilvánossága

A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján való közzététel útján.

Jelen pályázati felhívás Albertirsa Város Önkormányzatának honlapján és hirdetőtábláján kerül közzétételre.

Albertirsa, 2018. március 1.

Albertirsa Város Önkormányzata


Pályázati kiírás 2018.

Pályázati adatlap

 
www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés