PÁLYÁZAT- Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói beosztásra

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

a Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:

Határozott idő: 2017. 11. 01 – 2022. 10. 31.

A munkavégzés helye:

Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár

2730. Albertirsa, Pesti út 85.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kulturális feladatok ellátása. Munkaköri feladatai ellátása mellett a többfunkciós intézmény vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása. A városban megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ezen törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség

·         5 éves szakmai gyakorlat

·         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·         magyar állampolgárság,

·         büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

·         részletes szakmai önéletrajz,

·         végzettséget igazoló okiratok másolata,

·         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy kérelem feladását igazoló bizonylat másolata,

·         a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,

·         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,

·         nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását.

·         nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő 2 éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak. (Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.) 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. 08. 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton vagy személyesen Albertirsa Város Polgármesterének (2730. Albertirsa, Irsay Károly utca 2.) kell benyújtani, borítékon feltűntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01- 2023/2017.  

Személyesen, Fazekas László polgármester (Pest Megye) 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

A pályázat elbírálása:

Képviselő-testület dönt a pályázat nyerteséről.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 09. 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

- A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. 07. 10.

- www.albertirsa.hu – 2017. 07. 10.

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés