Hirdetmény óvodai felvételről- 2017.

H I R D E T M É N Y

ÓVODAI FELVÉTELRŐL

 

A 2017/2018-as nevelési évre a jogszabály szerint azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2017. augusztus 31-éig betöltik a harmadik életévüket.

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt):

 

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglaltak kivételével – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

72. § (2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén:

Nkt. 92. § (1) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha

a) menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

 

 

 

A jelentkezés időpontja:

2017. április 24-27. (hétfőtől-csütörtökig) 8-17 óráig.

A jelentkezés helye:

Albertirsai Napsugár Óvoda (Albertirsa, Pesti út 29.)

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-        a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-        a gyermek anyakönyvi kivonata,

-        a gyermek TAJ kártyája,

-        a gyermek egészségügyi kiskönyve,

-        a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum,

-        a gyermek sajátos nevelési igényét, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.)

-        a szülő/szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2017. május 29-ig. [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet]

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a települési önkormányzat jegyzőjéhez. Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap:

2017. szeptember 1. (péntek)

 

Albertirsa, 2017. február 16.

 

                                                                                  Farkas Péterné

                                                                                    óvodavezető

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés