Hirdetmény óvodai beiratkozásról!

H I R D E T M É N Y

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

A 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Albertirsai Napsugár Óvoda az alábbi időpontokban várja az óvodás korú gyermekeket és szüleiket beiratkozás céljából.

A beiratkozás helyszíne: Albertirsai Napsugár Óvoda, 2730 Albertirsa, Pesti út 29.

A beiratkozás időpontja:

2018. május 14. hétfő, 8-18 óra

2018. május 15. kedd, 8-18 óra

2018. május 16. szerda, 8-18 óra

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyerekeket, akik a 2018. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket és nem rendelkeznek még óvodai jogviszonnyal.

A 2011. évi CXC. törvény 8.§.(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda azonban felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A 2011. évi CXC. törvény 72.§.(2) bekezdése biztosítja az óvoda szabad megválasztásának jogát. Ez alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére és nemzetiségi hovatartozására tekintettel, szabadon választhat óvodát.

A szülői kérelemre a jegyző, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. A kérelmet meg kell indokolni. Az indok a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása és sajátos helyzete lehet. Csak az ötödik életév betöltéséig adható a felmentés.

A 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyeletet vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el, mely szabálysértési eljárást von maga után.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az Albertirsai Napsugár Óvoda Alapító Okirata szerint nemzetiségi nevelést nem folytat.

Albertirsa Város közigazgatási területén körzethatárok nincsenek.

Az Alapító Okirat szerint az Albertirsai Napsugár Óvoda székhelye (2730 Albertirsa, Pesti út 29.) és mindhárom telephelye (Albertirsai Napsugár Óvoda Dózsa György utcai épülete – Mazsola, Albertirsai Napsugár Óvoda Luther utcai épülete – Tündérkert, Albertirsai Napsugár Óvoda Ady Endre utcai épülete – Nyitnikék) integráltan nevel Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján.

Ezen túlmenően az Albertirsai Napsugár Óvoda Ady Endre utcai – Nyitnikék telephelyén nevelünk olyan fogyatékos gyermekeket is, akik fejlesztése az adott Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján, külön, e célra kialakított kislétszámú gyógypedagógiai fejlesztő csoportban valósítható meg.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Ø  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat)

Ø  a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Ø  a gyermek TAJ kártyája

Ø  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Ø  a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok

Ø  a gyermek számára kiállított Szakértői Vélemények

Ø  amennyiben a gyermek Hátrányos Helyzetű vagy Halmozottan Hátrányos Helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, nevelésbe vett, az ezt igazoló jegyzői/gyámhatósági határozatok

Ø  nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolata

Az óvodavezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről. Döntéséről a szülőt írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a 2011. évi CXC. törvény 37-38. §. a következő jogorvoslati lehetőséget tartalmazza: a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A 2018/2019. nevelési évre felvett gyermekek szülei számára az első szülői értekezlet 2018. június 21-én, csütörtökön 16.00 órakor lesz az Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti út 29. szám alatt.

A nevelési év első napja 2018. szeptember 1., utolsó napja 2019. augusztus 31.

Az újonnan felvett gyermekek érkezése: 2018. szeptember 3. hétfőtől folyamatosan történik.

 

Albertirsa, 2018. március 21.

 

                                                                                  Farkas Péterné

                                                                                    óvodavezető

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés