Főépítészi pályázat!

Pályázati felhívás

 

Albertira Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására.

A települési főépítész által ellátandó feladatok: a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-ában és 10-11. §-aiban foglaltak alapján.

Pályázati feltételek:

·         magyar állampolgárság,

·         cselekvőképesség,

·         büntetlen előélet,

·         szakirányú felsőfokú végzettség: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, vagy településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

·         főépítészi vizsga,

·         legalább ötéves szakmai gyakorlat,

·         a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) és (3) bekezdéseiben leírt összeférhetetlenségi körülmények hiánya.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         részletes szakmai önéletrajz,

·         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

·         iskolai végzettségről szóló okirat másolata,

·         főépítészi vizsga meglétének vagy a vizsga alóli mentesség igazolása,

·         szakmai gyakorlat igazolása,

·         a pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:

-          összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti,

-          a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát az elbírálásában résztvevő személyek megismerjék,

·         a feladat ellátására vonatkozó árajánlat.

 

A főépítészi megbízás időtartama: 2018. július 1-től 2020. június 30-ig tart.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen. A pályázatnak Fazekas László polgármester  (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) részére történő megküldésével vagy az Albertirsai KÖH iktatójában történő leadással. Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „Települési főépítész”

A pályázati eljárás, a pályázatok elbírálásának módja: a pályázók közül a főépítész személyéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottsága javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Fazekas László polgármester (53/570-053) nyújt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 Albertirsa, 2018. március 19.

Fazekas László

polgármester

www.someday.hu - weboldalkészítés, webdesign, kereső optimalizálás, internetes és intranetes alkalmazásfejlesztés